Rozhodnutie SD EÚ vo veci X-FAB Dresden a vo veci KISA

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. februára 2023 dve rozhodnutie vo veci C-453/21 X-FAB Dresden a vo veci C‑560/21 KISA, týkajúce sa zákazu odvolania zodpovednej osoby (taktiež známe pod názvom DPO – Data Protection Officer) za výkon jej úloh.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

  • Pripomenul, že článok 38 ods. 3 druhá veta všeobecného nariadenia o ochrane údajov nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže odvolať zodpovednú osobu, ktorá je jeho zamestnancom, len zo závažného dôvodu, aj keď odvolanie nesúvisí s plnením jej úloh zodpovednej osoby, pokiaľ takáto právna úprava neohrozí dosiahnutie cieľov uvedeného nariadenia.
  • Zodpovedné osoby môžu mať v rámci svojej úlohy aj iné povinnosti, ak nedôjde ku konfliktu záujmov. Posúdenie, či existuje konflikt záujmov, sa musí vykonať od prípadu k prípadu na základe všetkých relevantných okolností, najmä organizačnej štruktúry prevádzkovateľa alebo jeho sprostredkovateľa, a s prihliadnutím na celú príslušnú právnu úpravu vrátane prípadných interných predpisov uvedených subjektov.
  • Zodpovedné osoby by mali byť schopné vykonávať svoje povinnosti a úlohy nezávisle a nesmú byť poverené úlohami alebo povinnosťami, ktoré by viedli k tomu, že by určovali účely a prostriedky spracúvania osobných údajov na strane prevádzkovateľa alebo jeho sprostredkovateľa.

 

Rozhodnutie vo veci C-453/21 X-FAB Dresden je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1416452

Rozhodnutie vo veci C‑560/21 KISA je dostupné v nemeckom alebo francúzskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270339&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1416567

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky