SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS)

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
 • je vysoko efektívny rozsiahly informačný systém, ktorý podporuje kontrolu vonkajších hraníc a spoluprácu pri presadzovaní práva v schengenských štátoch

 • hlavným účelom SIS je pomôcť zachovať vnútornú bezpečnosť v schengenských štátoch bez kontrol na vnútorných hraniciach

 • prevádzka a používanie SIS II je upravená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1987&from=SK), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1986&from=EN) a Rozhodnutím Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0533&from=CS)

 • umožňuje príslušným orgánom, ako sú napríklad polícia a pohraničná stráž, vytvárať a prekonzultovať varovania o určitých kategóriách hľadaných alebo nezvestných osôb a objektov a konzultovať ich s nimi

 • výstraha SIS sa vždy skladá z troch častí: po prvé súbor údajov na identifikáciu osoby alebo predmetu, ktorý je predmetom výstrahy, po druhé vyhlásenie, prečo sa osoba alebo predmet žiada, a po tretie pokyny o krokoch, ktoré treba podniknúť, keď osoba alebo objekt bude nájdený

 • v prípade výstrah na osoby je minimálny súbor údajov názov, pohlavie, odkaz na rozhodnutie, ktoré viedlo k zápisu, a opatrenia, ktoré sa majú vykonať; ak sú k dispozícii, musia sa pridať fotografie a odtlačky prstov s cieľom uľahčiť identifikáciu a zabrániť chybnej identifikácii

 • systém tiež ponúka možnosť pridať prepojenia medzi upozorneniami

 • SIS pozostáva z troch hlavných komponentov: centrálneho systému, vnútroštátnych systémov, ktoré môžu obsahovať synchronizovanú kópiu centrálneho systému a komunikačnú infraštruktúru (sieť) medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi systémami

 • výstraha vložená do SIS v jednom štáte sa prenáša do centrálneho systému, potom sa sprístupní, aby oprávnení používatelia mohli dotazovať výstrahu na základe zadaných dátových prvkov

 • každý štát využívajúci systém SIS je zodpovedný za zriadenie, prevádzku a udržiavanie svojho národného systému a jeho národného úradu SIRENE

 • špecializované národné útvary SIRENE slúžia ako jednotné kontaktné miesta na akúkoľvek doplňujúcu výmenu informácií a koordináciu činností súvisiacich so zápismi SIS

 • SIS má prísne požiadavky na kvalitu údajov a ochranu údajov

 • základnou zásadou je, že štát, ktorý vložil upozornenie, je zodpovedný za jeho obsah

 • vnútroštátne orgány na ochranu údajov dohliadajú na uplatňovanie pravidiel ochrany údajov vo svojich krajinách, zatiaľ čo európsky dozorný úradník pre ochranu údajov monitoruje uplatňovanie pravidiel ochrany údajov pre centrálny systém spravovaný systémom eu-LISA (obe úrovne spolupracujú, aby zabezpečili koordinovaný dohľad nadol)

 • Agentúra EÚ pre rozsiahle informačné systémy, eu-LISA, je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry

 • Európska komisia je zodpovedná za všeobecný dohľad a hodnotenie systému a za prijatie vykonávacích opatrení, ako sú pravidlá pre zadávanie a vyhľadávanie údajov

 • SIS funguje v 30 európskych krajinách vrátane 26 členských štátov EÚ (len Írsko a Cyprus ešte nie sú pripojené k SIS) a 4 pridružené krajiny Schengenu (Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island)

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky