Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Príručku vypracovala Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) spolu s Radou Európy (spolu s kanceláriou Európskeho súdu pre ľudské práva) a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Ide o aktualizáciu vydania z roku 2014 a je súčasťou série právnych príručiek, ktoré spoločne vypracovali FRA a Rada Európy. Príručka vychádza z Dohovoru Rady Európy č. 108, nástrojov EÚ vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva, ako aj príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Na revízii prekladu do slovenského jazyka participovali zamestnanci Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Objednajte si vytlačenú kópiu príručky: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/5b0cfa83-63f3-11e8-ab9c-01aa75ed71a1

 

Stiahnite si príručku v PDF verzii: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_sk.pdf

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky