Spoločný dozorný orgán pre colníctvo

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Spoločný dozorný orgán pre colníctvo alebo JSA Customs (z angl. Joint Supervisory Authority) bol vytvorený na základe čl. 18 Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely, ako orgán oprávnený vykonávať dozor nad spracúvaním osobných údajov v colnom informačnom systéme (CIS). Spoločný dozorný orgán, ktorý sa skladá z dvoch zástupcov z každého členského štátu pochádzajúcich z nezávislých vnútroštátnych dozorných orgánov, ktoré zodpovedajú za dozor nad ochranou osobných údajov.


Úlohou JSA je hlavne monitorovanie a uplatňovanie ustanovení legislatívy o ochrane osobných údajov, preskúmava problémy, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzke CIS, vypracováva návrhy pre spoločné riešenia problémov, ako aj stanoviská k adekvátnosti opatrení na ochranu osobných údajov.


Poštová adresa je:

Secretariat of the JSA Customs Council of the European Union
Rue de la Loi 175
B-1048 BRUSSELS
Belgium

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky