Sprostredkovateľ

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa na základe písomnej zmluvy.

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

K pojmu sprostredkovateľ, jeho postaveniu, právam a povinnostiam bližšie pozri časť „Ako postupovať podľa zákona?“ a Metodické usmernenie č. 2/2013 k základným pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky