Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Európska komisia prijala 4. júna 2021 modernizované štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Štandardné zmluvné doložky sa môžu použiť na prenos osobných údajov medzi:

  1. prevádzkovateľom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine
  2. prevádzkovateľom v EÚ a sprostredkovateľom v tretej krajine
  3. sprostredkovateľom v EÚ a sprostredkovateľom v tretej krajine
  4. sprostredkovateľom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine.

 

Štandardné zmluvné doložky boli dnes (7. júna 2021) publikované v Úradnom vestníku EÚ a sú dostupné na tomto odkaze https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC. Nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Štandardné zmluvné doložky prijaté podľa predchádzajúcej právnej úpravy (rozhodnutie 2001/497/ES prevádzkovateľ v EÚ prevádzkovateľ v tretej krajine a rozhodnutie 2010/87/EÚ prevádzkovateľ v EÚ a sprostredkovateľ v tretej krajine prijaté podľa smernice 95/46) budú od 27. septembra 2021 zrušené. Zmluvy uzavreté pred 27. septembrom 2021 na základe predchádzajúcej verzie štandardných zmluvných doložiek je možné používať do 27. decembra 2022 za predpokladu, že spracovateľské operácie, ktoré sú predmetom zmluvy sa nezmenia a že uplatňovanie uvedených doložiek zabezpečuje, že sa na prenos osobných údajov vzťahujú primerané záruky.

 

Štandardné zmluvné doložky budú dostupné aj na webe úradu v časti Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky