Stanovisko ÚOOÚ SR k doručovaniu písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky