Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty zamestnancov a prípadných návštevníkov na pracoviskách

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Vo Vyhlásení EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 je uvedené:

 

·       Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?

 

Uplatňovanie zásady primeranosti a minimalizácie údajov je tu obzvlášť dôležité. Zamestnávateľ by mal vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

 

 

Niet pochýb o tom, že spracúvanie údajov o teplote fyzickej osoby (údaj o zdraví) spadá pod článok 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okrem bežného právneho základu v článku 6 nariadenia teda musí prevádzkovateľ preukázať, že existuje aj výnimka podľa článku 9 odseku 2 nariadenia.

 

Úrad sa domnieva, že v tomto prípade by sa mohol aplikovať čl. 9 ods. 2 pís. i) nariadenia:

 

...spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo;

 

Úradu je z verejne dostupných zdrojov známe len jedno opatrenie v tejto problematike, a to:

 

  1. Uznesenie vlády SR č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Bod A.5

Vláda SR ukladá hlavnému hygienikovi SR

  • vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca 2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty

 

  1. Následne na základe vyššie uvedeného uznesenia vlády vydané

Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenie-ako-postupova-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupe-do-nemocnic-a-do-priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

                Úrad si dovoľuje zvýrazniť časť usmernenia: O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

 

Prevádzkovateľ musí zvážiť, či spadá pod okruh subjektov, na ktoré sa tieto národné opatrenia vzťahujú.

 

Do pozornosti taktiež dávame Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19:

 

Za daných okolností zamestnávatelia budú možno musieť spracúvať osobné alebo citlivé údaje, ktoré zvyčajne nespracúvajú (napríklad údaje týkajúce sa zdravia); preto by sa malo pripomenúť, že by pri tom mali rešpektovať zásady nevyhnutnosti, proporcionality a zodpovednosti a mali by sa tiež riadiť zásadami tak, aby minimalizovali akékoľvek riziká, ktoré by takéto spracúvanie mohlo predstavovať pre práva zamestnancov a základné slobody, najmä ich práva súkromia, ako je rozpracované v odporúčaní CM / Rec (2015) 5 o spracúvaní osobných údajov v kontexte zamestnania. Zamestnávatelia by predovšetkým nemali spracúvať osobné údaje nad rámec toho, čo je potrebné na identifikáciu potenciálne exponovaných zamestnancov.

(celé stanovisko k dispozícii tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/stanovisko-predsednicky-vyboru-k-dohovoru-108-rady-europy-komisara-pre-ochranu-osobnych)

 

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme zdôrazniť, že prevádzkovateľ by mal zvážiť použitie čo najmenej invazívnych prostriedkov podľa zásady proporcionality a tiež by mal dbať na ochranu súkromia dotknutých osôb. Opatrenia mali trvať najviac do skončenia výnimočnej situácie.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky