Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

    Úrad na ochranu osobných údajov SR („úrad“) sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal  spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo“), a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematiku. Na úrad sa obracali najmä zákonní zástupcovia detí s otázkami, či rozsah požadovaných osobných údajov, ktorý majú školám prostredníctvom dotazníkov poskytnúť, je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
   

    Úrad vo veci inicioval stretnutia s ministerstvom za účelom získania bližších informácií o využití spracúvaných osobných údajov v predmetnom informačnom systéme.  Ministerstvo v tomto smere poskytlo úradu požadovanú súčinnosť.
   

   Úrad dospel k názoru, že školy zberom osobných údajov formou dotazníkov v intenciách školského zákona plnia svoju zákonnú povinnosť, ktorá im z tohto predpisu vyplýva. Avšak na základe informácií, ktorými úrad disponuje,  v niektorých častiach ministerstvo prostredníctvom Centrálneho registra spracúva osobné údaje v širšom rozsahu ako je nevyhnutné.  Takýto postup nie je podľa úradu v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
   

   Minister školstva Juraj Draxler sa na základe uvedeného názoru úradu rozhodol, pri najbližšej novelizácii školského zákona, upraviť rozsah spracúvaných osobných údajov v Centrálnom registri ministerstva.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky