Sťažnosti

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Podávanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

Podanie, ktoré má mať povahu sťažnosti, musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, t.j. musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, úrad sťažnosť odloží.

Zároveň musí podanie spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach, t.j. musí byť čitateľné a zrozumiteľné, musí z neho byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísané. Ak sťažnosť nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach, alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, úrad písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť doplnil a upozorní ho, že ak v stanovenom termíne neposkytne súčinnosť, úrad sťažnosť odloží.

 

Vybavovanie sťažností.

 

Úrad vybaví sťažnosť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže predsedníčka úradu túto lehotu predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude sťažovateľ písomne informovaný.

Výsledok prešetrenia sťažnosti úrad oznámi sťažovateľovi písomne. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, a odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti. Ak bola sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach. Písomným informovaním sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti sa sťažnosť považuje za vybavenú.

 

Zákon o sťažnostiach 9/2010

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky