Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. sa rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (sťažovateľa), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo ktorým poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej moci.

 

Podávanie sťažností

 

Sťažnosť možno podať:

 • písomne v listinnej podobe
 • písomne v elektronickej podobe autorizovaná podľa osobitného predpisu alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu alebo neodoslané prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa treba do piatich pracovných dní potvrdiť vlastnoručným podpisom, autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo odoslaním elektronického podania prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa

 

Sťažnosť musí v zmysle § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa alebo názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej za sťažovateľa konať, ak je sťažovateľom právnická osoba
 • označenie toho, proti komu sťažnosť smeruje
 • označenie nedostatkov, na ktoré sťažovateľ poukazuje
 • označenie čoho sa sťažovateľ domáha

 

Odloženie sťažnosti  

V zmysle § 6 zákona č. 9/2010 Z. z. Úrad sťažnosť odloží, ak:

 • neobsahuje požadované náležitosti
 • vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, orgány činné v trestnom konaní alebo iný orgán verejnej správy
 • sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie
 • v deň doručenia sťažnosti uplynulo viac ako päť rokov od udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti
 • ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť
 • pred vybavením sťažnosti sťažovateľ vezme písomne svoju sťažnosť späť alebo oznámi, že na jej vybavení netrvá.

 

Lehota na vybavenie sťažnosti

Úrad je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje sťažovateľa..

 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Sťažnosť sa považuje za vybavenú odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky