Súdny dvor Európskej únie vydal 24.9.2019 dva rozsudky vo veci tzv. „práva na zabudnutie“

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Oba rozsudky sa týkali internetového vyhľadávača a rozsahu jeho povinností v zmysle smernice 95/46, ktorú zrušilo všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Úrad na ochranu osobných údajov SR berie na vedomie znenie oboch rozsudkov vydaných Súdnym dvorom Európskej únie (CJEÚ) týkajúce sa vybavovania žiadostí o odstránenie odkazu z vyhľadávania internetového vyhľadávača a bude ich vo svojej rozhodovacej praxi zohľadňovať.   

 

Toto právo umožňuje ktorejkoľvek osobe požiadať internetový vyhľadávač, aby vymazal určité výsledky spojené s jeho menom a priezviskom, ktoré sa objavujú na základe žiadosti o jeho totožnosť vo výsledkoch vyhľadávania. Toto vymazanie neznamená vymazanie informácií na zdrojovej webovej stránke.

 

V prvom rozhodnutí CJEÚ poskytuje dôležité vysvetlenia o podmienkach, za ktorých môžu osoby zmazať odkaz nachádzajúci sa vo výsledku vyhľadávania, ak stránka, na ktorú odkaz odkazuje, obsahuje informácie týkajúce sa citlivých informácií (napr. napríklad ich náboženstva, ich politického názoru alebo existencia odsúdenia za trestný čin). Poskytuje tiež užitočné informácie o záujme verejnosti na prístup k informáciám, ktoré sa z dôvodu plynutia času stali neúplnými alebo neaktuálnymi.

 

Vo svojom druhom rozhodnutí CJEÚ rozhodol o geografickom rozsahu práva na odstránenie odkazov z výsledkov vyhľadávania po zadaní mena a priezviska. CJEÚ vo svojom rozsudku obmedzuje účinok práva na odstránenie z výsledkov vyhľadávania iba na výsledky z európskeho územia. Výsledky vyhľadávania preto zostanú prístupné na základe vyhľadávania vykonávaného mimo Európskej únie.

 

Odkazy na predbežné znenie rozsudkov:

> Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 24. septembra 2019 vo veci C-136/17 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218106&pageIndex=0&doclang=sk&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102524

> Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 24. septembra 2019 vo veci C-507/17 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=sk&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102524

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky