Tlačová správa k pokutám v navrhovanom zákone o ochrane osobných údajov – reakcia na vyjadrenia Jozefa Mihála (Ďalší zákon na likvidáciu zamestnávateľov: 20 – miliónová pokuta za chybičku)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

19.06.2017
Navrhované znenie zákona o ochrane osobných údajov, toho času v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pokiaľ ide o výšku pokút reflektuje na článok 83 ods. 2 nariadenia. Zdôrazňujeme, že úrad pri ukladaní pokút podľa § 111 ods. 1 navrhovaného znenia zákona o ochrane osobných údajov bude musieť, tak ako aj podľa terajšieho zákona o ochrane osobných údajov, vždy zohľadniť pri ukladaní správnej pokuty a rozhodovaní o jej výške všetky relevantné skutočnosti, ako napríklad povahu konkrétneho porušenia, zodpovednosť (prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, či iného subjektu) a súčinnosť týchto subjektov poskytnutú úradu.

V zmysle navrhovaného znenia § 109 zákona o ochrane osobných údajov môže úrad za porušenie zákona uložiť subjektu správnu pokutu (konkrétnu sumu EUR) vo výške od  0 EUR do 10  miliónov EUR alebo  20 miliónov EUR. V prípade, ak úrad ukladá správnu pokutu podniku, táto v závislosti od zisteného porušenia môže byť uložená v maximálnej výške do 10 alebo do 20 miliónov EUR alebo sa pokuta pre podnik určí na základe výpočtu 2% alebo  4% jej celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok a podniku sa udelí tá pokuta (pevná suma alebo vypočítaný obrat v %), ktorá je vyššia.


Je tiež potrebné dodať, že pokuta je vždy uložená subjektu až po dôkladnom posúdení konkrétneho prípadu a zohľadnení všetkých okolností v rámci správneho konania. Pokuta je úradom uložená v prípade, ak ide o najvhodnejšie riešenie v danom prípade, t.j. nie každé porušenie zákona zakladá ihneď povinnosť uloženia pokuty úradom. Úrad, tak ako doteraz, tak aj po účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov, bude môcť ukladať pokuty iba v súlade s právnym poriadkom a na základe zohľadnenia všetkých skutočností konkrétneho konania sa týkajúcich.


Úrad, ak už k uloženiu pokuty v rámci konania pristúpi, bude ju ukladať aj s ohľadom na ekonomickú silu subjektu. Nie je cieľom uloženia pokuty úradom v súčasnosti a ani nebude pri jej ukladaní podľa navrhovaného zákona o ochrane osobných údajov, aby bola likvidačná, mala by však mať preventívny a odstrašujúci charakter.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky