Ukážkový test

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
1. Oprávnenou osobou v zmysle zákona je ten kto spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok2. Zákon o ochrane osobných údajov zakazuje spracúvať
3. Povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch sa vzťahuje na4. Ak zodpovedná osoba prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie zodpovednej osoby, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť5. Dotknutá osoba nemôže u prevádzkovateľa namietať6. Osobitná registrácia sa nevzťahuje na informačné systémy, v ktorých prevádzkovateľ spracúva7. Vrchný inšpektor úradu vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia8. O námietkach zaujatosti voči tzv. prizvanej osobe rozhoduje9. Úrad môže návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov odložiť, ak10. Proti rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení možno podať písomne rozklad v lehote11. Subjektívna lehota na uloženie pokuty je12. Správny poriadok sa vzťahuje na13. Podľa Ústavy Slovenskej republiky má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života14. Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s15. Za trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi sa ukladá trest16. Za písomný súhlas dotknutej osoby sa považuje17. Vybrané povinnosti prevádzkovateľa sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na zabezpečenie verejného záujmu, ak prevádzkovateľ plní povinnosti výslovne ustanovené osobitným zákonom určené na zaistenie18. Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať19. Ak prevádzkovateľ v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou spracúva osobné údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti je povinný20. Pri skončení spracúvania osobných údajov je prevádzkovateľ povinnýPlná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky