Usmernenia k 6 ods. 1 písm. b) - spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy pri poskytovaní online služieb

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB prijal na októbrovom plenárnom stretnutí Usmernenia o spracúvaní osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s poskytovaním online služieb dotknutým osobám (dostupné na tomto odkaze momentálne len v anglickom jazyku).

V usmerneniach sa dozviete o:

-prvkoch zákonného spracúvania podľa článku 6 ods. 1 písm. b);

-ako v tomto kontexte vykladať  pojem „nevyhnutnosť“, keďže čl. 6 ods. 1 písm. b) sa vzťahuje iba na osobné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy;

-dôležitou časťou usmernení je vysvetlenie, ako treba chápať v tomto kontexte

Chceli by sme upozorniť, že usmernenia vykladajú iba článok 6 ods. 1 písm. b) v zmluvnom kontexte, ale nevyjadrujú všeobecne názor na platnosť zmlúv o online službách. Usmernenia prešli verejnou konzultáciou.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky