Usmernenia k právam dotknutých osôb - právo na prístup

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k právam dotknutých osôb – právo na prístup (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access).

 

 

Cieľom usmernení je analyzovať rôzne aspekty práva na prístup podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a poskytnúť presnejšie usmernenia o tom, ako sa má právo na prístup uplatňovať v rôznych situáciách. Objasňuje sa napríklad aj rozsah práva na prístup, informácie, ktoré musí prevádzkovateľ poskytnúť dotknutým osobám, forma práva na prístup, hlavné modality poskytovania prístupu ako aj vysvetlenie pojmov „zjavne neopodstatnené“ alebo „neprimerané“ v kontexte žiadostí o právo na prístup.

 

 

Podstatou práva na prístup je, že pomáha dotknutým osobám posúdiť spracúvanie ich osobných údajov prevádzkovateľmi a rozhodnúť sa či je potrebné požiadať napr. o vymazanie alebo opravu osobných údajov u tohto prevádzkovateľa.

 

 

Vzor žiadosti na právo na prístup je dostupné na tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

 

 

Usmernenia sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 1.38 MB
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky