Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky