Usmernenia o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na októbrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR)

 

Usmernenia boli vypracované z dôvodu zjednotenia výkladu k čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko pandémia koronavírusu priniesla snahu o rôzne výkladu používania tohto článku. Usmernenia obsahujú odporúčania pre zákonodarcov – poukazujú na potrebu tvorby právnych predpisov na princípe predvídateľnosti právnych noriem a záruk potrebných pre existenciu demokratickej spoločnosti; pre samotných prevádzkovateľov ako postupovať, ak chcú zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd dotknutých osôb a obmedzení podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

V usmerneniach EDPB zdôrazňuje, že obmedzenia, ktoré sú všeobecné pre práva dotknutých osôb vo vzťahu ku všetkým spracovateľským operáciám alebo pre prevádzkovateľov, nie sú v súlade s podstatou základného práva na ochranu osobných údajov zaručeného Chartou základných práv Európskej únie.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky