Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho, či na účely nariadeni a 2016_679 spracúvanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky