V súvislosti s informáciami poskytovanými v súčasnosti masovokomunikačnými prostriedkami ohľadne spracúvania osobných údajov na sociálnych sieťach, úrad uvádza nasledujúce stanovisko.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Celoslovenská činnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) je riadená zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákona č. 122/2013 Z. z.). Vo svojich ustanoveniach zákon č. 122/2013 Z. z. určuje svoju vecnú pôsobnosť, ako aj príslušnosť úradu vykonávať dozor nad ochranou osobných údajov.

 

Oprávnenosť úradu vykonať dozor nad spracúvaním osobných údajov na sociálnych sieťach sa odvíja najmä od skutočnosti, či osoba, ktorá tieto osobné údaje spracúva (uviedla ich na svojom osobnom profile) ich spracúva systematicky (1), či táto osoba určila účel a podmienky (prostriedky a spôsob) spracúvania (2) a či tieto osobné údaje nespracúva pre vlastnú potrebu výlučne v rámci svojich osobných činností (3).

 

Fyzické osoby vo väčšine prípadov na svojich osobných profiloch nespracúvajú osobné údaje v kontexte vyššie uvedeného, a teda nie je daná vecná pôsobnosť zákona č. 122/2013 Z. z. a príslušnosť úradu vykonať dozor nad spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb. Tým nie je dotknutá napríklad ochrana osobnosti, právo na prezumpciu neviny, ochrana pred ohováraním, krivým obvinením či právo slobody prejavu; kedy je daná príslušnosť všeobecných súdov, policajného zboru či orgánov činných v trestnom konaní.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky