Verejná konzultácia EDPB k bodom 29-34 a časti prílohy Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a prílohe

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú body 29-34 a body II. a III pod časťou 2.d prílohy Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (Guidelines 08/2022 on identifying a controller or processor’s lead supervisory authority) prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Verejná konzultácia sa týka iba zmeny textu v bodoch 29-34 a prílohy (vyznačená žltou farbou v dokumente), ktorý má za cieľ vyjasniť, do akej miery sú dozorné orgány viazané dohodou spoločných prevádzkovateľov uzatvorenou podľa čl. 26 ods. 1 o ich zodpovednostiach za dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ako sa bude vykladať pojem „hlavná prevádzkareň“ podľa čl. 4 bod 16 v prípade existencie spoločných prevádzkovateľov.

 

Menené body Usmernení a prílohy vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: Guidelines 08/2022 on identifying a controller or processor’s lead supervisory authority

 

Pozn. Verejná konzultácia sa týka iba anglickej verzie Usmernení, slovenská verzia pôvodných usmernení z roku 2017 tieto body neobsahuje, pretože EDPB mení a dopĺňa okrem textu aj číslovanie k jednotlivým odsekom.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam a k prílohe do 2. decembra 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky