Verejná konzultácia EDPB k bodu 73 Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie je bod 73 Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov (Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR) prijatý na októbrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Verejná konzultácia sa týka iba zmeny textu v bode 73 (vyznačená žltou farbou v dokumente), ktorý má za cieľ vyjasniť, že mechanizmus one-stop-shop/systém jednotného kontaktného miesta sa v prípade ak nastane porušenie ochrany údajov v kontexte prevádzkarne neusadenej v EÚ, ktorá má určeného zástupcu v jednom z členských štátov EÚ neuplatňuje a prevádzkovateľ je povinný nahlásiť porušenie každému dozornému orgánu členského štátu EÚ, kde pôsobí.

 

Bod 73 Usmernení vo verejnej konzultácií je dostupný iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k bodu 73 Usmernení do 29. novembra 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky