Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k článku 37 smernice o presadzovaní práva

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva (LED) (Guidelines 1/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive) prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Usmernenia boli vypracované, aby sa poskytli odporúčania pre uplatňovanie článku 37 smernice o presadzovaní práva, pokiaľ ide o prenosy osobných údajov príslušnými orgánmi krajín EÚ orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré sú príslušné v oblasti presadzovania práva. Cieľom týchto usmernení je najmä objasniť štandard pre stanovenie primeraných záruk, ktoré musia príslušné orgány uplatňovať podľa článku 37 ods. 1 písm. a) a b) smernice o presadzovaní práva, a teda aj relevantné faktory na posúdenie existencie takýchto záruk.

Okrem toho usmernenia obsahujú praktické odporúčania, ako napríklad zoznam prvkov, ktoré by mal obsahovať právne záväzný nástroj, ako aj príklady kategorizácie a posudzovania okolností prenosu.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze:   https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2023/guidelines-012023-article-37-law-enforcement_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 8. novembra 2023.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky