Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k právam dotknutých osôb - právo na prístup

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k právam dotknutých osôb – právo na prístup (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access) prijaté na januárovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

Cieľom usmernení je analyzovať rôzne aspekty práva na prístup podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a poskytnúť presnejšie usmernenia o tom, ako sa má právo na prístup uplatňovať v rôznych situáciách. Objasňuje sa napríklad aj rozsah práva na prístup, informácie, ktoré musí prevádzkovateľ poskytnúť dotknutým osobám, forma práva na prístup, hlavné modality poskytovania prístupu ako aj vysvetlenie pojmov „zjavne neopodstatnené“ alebo „neprimerané“ v kontexte žiadostí o právo na prístup. 

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-012022-data-subject-rights-right_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 11. marca 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky