Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie, pokiaľ ide o uplatňovanie vyššie uvedených článkov všeobecného nariadenia o ochrane údajov o prenose osobných údajov od orgánov verejnej moci v EHP, orgánom verejnej moci v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, pokiaľ sa na ne nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti prijaté Európskou komisiou.

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-22020-articles-46-2-and-46-3-b_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, súhlas alebo nesúhlas k usmerneniam, príp. niektorej jeho časti, ktorá má na ňu vplyv a to do 6. apríla 2020.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do tvorby usmernení aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky