Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júlovom plenárnom zasadnutí usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových  zariadení (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices). Usmernenia sa venujú oblastiam ako:

  • zákonnosť spracúvania (právny základ),
  • vylúčenie monitorovania spod pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov z dôvodu spracúvania fyzickou osobou výlučne pre domácu činnosť 
  • poskytnutie videonahrávky tretím stranám,
  • spracúvanie biometrických údajov,
  • právo na prístup, právo namietať a právo na výmaz,
  • informačná povinnosť,
  • štandardná a špecificky navrhnutá ochrana
  • a iné.

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en. Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, súhlas alebo nesúhlas k usmerneniam, príp. niektorej jeho časti, ktorá má na ňu vplyv a to  do 6. septembra 2019. Pripomienky treba zaslať  v anglickom jazyku priamo na emailovú adresu EDPB - EDPB@edpb.europa.eu.EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť  do tvorby usmernení aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na  zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom  Európskom hospodárskom priestorePrehľad otvorených a ukončených konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky