Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov  (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR) prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

Objasnením vzájomného pôsobenia medzi územnou pôsobnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 3) a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch v kapitole V je cieľom usmernení pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v EÚ pri zisťovaní, či spracovateľská operácia predstavuje medzinárodný prenos a poskytnúť spoločné chápanie konceptu medzinárodných prenosov. 

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-052021-interplay-between-application_sk

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 31. januára 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky