Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o zacielení na užívateľov sociálnych médií

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na septembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia 08/2020 o zacielení na užívateľov sociálnych médií (Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users). Cieľom týchto Usmernení je objasniť úlohy a zodpovednosť poskytovateľa sociálnych médií a jednotlivca, na ktorého sú zacielené. Na tento účel Usmernenia okrem iného určujú potenciálne riziká pre slobody jednotlivca, hlavných aktérov a ich úlohy, uplatňovanie kľúčových požiadaviek na ochranu údajov ako sú zákonnosť a transparentnosť a DPIA, ako aj kľúčové prvky opatrení medzi poskytovateľmi sociálnych médií a jednotlivcami, na ktorých sú zacielené. Usmernenia sa okrem toho zameriavajú na rôzne mechanizmy zacielenia, spracúvanie osobitných kategórií údajov a povinnosť spoločných prevádzkovateľov zaviesť príslušné dojednanie podľa článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-082020-targeting-social-media-users_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, ktorá má na ne vplyv, a to do 19. októbra 2020.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do tvorby usmernení aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky