Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam pre manipulatívne prvky v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia pre manipulatívne prvky v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im (Guidelines on dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them) prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Usmernenia ponúkajú praktické odporúčania pre tvorcov a používateľov platforiem sociálnych sietí, ako posúdiť a vyhnúť sa tzv. manipulatívnym prvkom („dark patterns“) v rámci sociálnych sietí, ktoré by znamenali porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Za manipulatívne prvky sa považujú rozhrania a používateľské skúsenosti implementované na platformách sociálnych médií, ktoré vedú používateľov k tomu, že robia neúmyselné, neochotné a potenciálne škodlivé rozhodnutia týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov. Manipulatívne prvky majú za cieľ ovplyvniť správanie používateľov a môžu brániť ich schopnosti účinne chrániť svoje osobné údaje a robiť vedomé rozhodnutia.

Pojem „rozhranie“ zodpovedá prostriedkom interakcie ľudí s platformami sociálnych médií. Pojem „používateľská skúsenosť“ zodpovedá celkovej skúsenosti používateľov s platformami sociálnych médií, ktorá zahŕňa vnímanú užitočnosť, jednoduchosť použitia a efektívnosť interakcie s nimi.

V usmerneniach sa uvádzajú konkrétne príklady typov manipulatívnych prvkov, prezentujú sa najlepšie postupy pre rôzne prípady použitia a obsahujú konkrétne odporúčania pre tvorcov používateľských rozhraní, ktoré uľahčujú účinné vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácií sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_en.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 2. mája 2022.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Úrad zavádza na základe odporúčaní vyplývajúcich zo žiadosti o usmernenie, ktorú smeroval Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra, vo vzťahu k pôvodne anglickému pojmu dark patterns viac názorný a vysvetľujúci pojemmanipulatívne prvky“. (Tento pojem plne nahrádza pôvodné označenie „temné vzory“.)

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky