Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky"

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, príp. sa ich to nejako týka.

Dôvodom vypracovania predkladanej štúdie je posúdenie uskutočniteľnosti projektu realizácie nového komplexného informačného systému ÚOOÚ, zdôvodnenie jeho potreby, opodstatnenosti a prínosov realizácie projektu.

 

V predkladanej štúdii je navrhnutý nový Komplexný informačný systém ochrany osobných údajov, ktorý bude slúžiť:

  • občanom a podnikateľom na komunikáciu s úradom, predovšetkým pre elektronickú komunikáciu v rámci životnej situácie Osobné údaje a doklady, Služby
  • prevádzkovateľom a sprostredkovateľom prostredníctvom služieb Schvaľovanie kódexov správania, Vydávanie certifikátov súladu spracúvania OÚ a Predchádzajúca konzultácia pred spracúvaním osobných údajov,
  • certifikačným subjektom prostredníctvom služieb Akreditovanie certifikačných subjektov a Oznamovanie vydania certifikátu Úradu,
  • monitorujúcim subjektom prostredníctvom služby Akreditovanie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania,
  • zamestnancom Úradu vrátane pracovníkov v novo-budovaných kontaktných miestach na vykonávanie agendy.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „ Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky“, sa uskutoční 22. mája 2019 o 14:00 hod. v priestoroch Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, 2. poschodie.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti SU_335 a CBA na pripomienkovanie sú k dispozícii v MetaIS na nižšie uvedenom linku.

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/ba8e2ef3-7420-84b4-05dc-65f58c1bbb4f?tab=documents

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: ocitp@pdp.gov.sk  do 20. mája 2019, do 16:00 hod.

Formulár na pripomienkovanie: Formulár na pripomienkovanie_SU335

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu : ocitp@pdp.gov.sk  do 20. mája 2019 do 16:00 hod.

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky