VÍZOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (VIS)

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
 • umožňuje schengenským štátom vymieňať si vízové ​​údaje

 • bol založený Rozhodnutím Rady z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (2004/512/ES) (dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0512&from=EN)

 • skladá sa z centrálneho informačného systému a komunikačnej infraštruktúry, ktorá spája tento centrálny systém s vnútroštátnymi systémami

 • VIS spája konzuláty v krajinách mimo EÚ a na všetkých hraničných priechodoch schengenských štátov

 • spracúva údaje a rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o krátkodobé víza, aby mohli navštíviť Schengenskú oblasť alebo prechádzať cez ňu

 • systém môže vykonávať biometrické porovnávanie, predovšetkým s odtlačkami prstov, na účely identifikácie a overovania

 • VIS umožňuje pohraničnej stráži overiť, či je osoba, ktorá predkladá vízum, oprávneným držiteľom víz a identifikovať osoby nachádzajúce sa na schengenskom území bez žiadnych alebo falošných dokumentov

 • použitie biometrických údajov na potvrdenie totožnosti držiteľa víza umožňuje rýchlejšie, presnejšie a bezpečnejšie kontroly

 • systém tiež uľahčuje proces vydávania víz, najmä pre častých cestujúcich

 • ako schengenský nástroj sa VIS vzťahuje na všetky schengenské štáty (Dánsko sa rozhodlo ho implementovať)

 • Agentúra EÚ pre rozsiahle informačné systémy, eu-LISA, je zodpovedná za prevádzkové riadenie VIS

 • príslušné vízové ​​orgány môžu nahliadnuť do VIS na účely preskúmania žiadostí a súvisiacich rozhodnutí

 • orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na vonkajších hraniciach a na vnútroštátnych územiach majú prístup k vyhľadávaniu vo VIS na účely overenia totožnosti osoby, pravosti víza alebo toho, či daná osoba spĺňa požiadavky na vstup, pobyt v s bydliskom na vnútroštátnych územiach

 • azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu vo VIS iba na účely určenia štátu EÚ zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl

 • v osobitných prípadoch môžu vnútroštátne orgány a Europol požiadať o prístup k údajom vloženým do VIS na účely predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania teroristických a trestných činov

 • údaje sa uchovávajú vo VIS päť rokov - toto obdobie uchovávania začína plynúť od dátumu uplynutia platnosti udelených víz, od dátumu prijatia negatívneho rozhodnutia alebo od dátumu prijatia rozhodnutia o zmene vydaného víza

 • každá osoba má právo byť informovaná o svojich údajoch vo VIS

 • každá osoba môže požiadať o opravu nepresných údajov o ňom a vymazanie neoprávnene zaznamenaných údajov

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky