vonkajšie výberové konanie - 1/2023

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie - 1/2023

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave:

Názov a sídlo služobného úradu:    Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky                                                     Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca, vedúci zamestnanec

Organizačný útvar: odbor právnych služieb

Stručný opis činnosti:

- Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

- Vedie, organizuje, kontroluje, zabezpečuje a zodpovedá za činnosť odboru právnych služieb;

- plní úlohy na úseku legislatívnom a aplikácie právnych predpisov pri činnosti úradu;

- zabezpečuje legislatívny proces pri podávaní návrhov právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z hľadiska vecného a legislatívneho, ich súlad s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Európskej únie;

- zabezpečuje stanoviská k návrhom právnych predpisov orgánov štátnej správy a k poslaneckým návrhom, zabezpečuje účasť na prerokovaní týchto návrhov v rámci legislatívneho procesu podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky;

- zabezpečuje prípravu podnetov na zmenu alebo zrušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu prevádzkovateľa;

- sleduje proces o rokovaniach a programe Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov a výborov;

- zodpovedá za vypracovanie zásadných materiálov, vzorových dokumentov a opatrení s celoštátnym dosahom v oblasti ochrany osobných údajov, koordinuje ich s inými a zabezpečuje ich aktualizáciu;

- zabezpečuje prípravu stanovísk a vydávanie vyjadrení, metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov;

- zabezpečuje prípravu stanovísk súvisiacich s aproximáciou práva Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov s právom Európskej únie;

- poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov;

- zabezpečuje prípravu odporúčaní prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov;

- na základe poverenia zastupuje úrad v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi verejnej správy;

- zabezpečuje podklady k rozhodovaniu v druhostupňových konaniach podľa zákona v spolupráci s osobitnou rozkladovou komisiou;

- zabezpečuje vymáhanie pohľadávok štátu;

- posudzuje návrhy zmlúv, dohôd, dodatkov, doplnkov alebo zmien zmlúv alebo dohôd uzatváraných úradom;

- zabezpečuje prípravu a posudzuje návrhy interných riadiacich aktov úradu a ich zmeny a doplnenie z legislatívneho hľadiska;

- sleduje aktuálnosť a účinnosť všeobecne záväzných právnych predpisov;

- podieľa sa na vypracovaní monitorovacích správ pre jednotlivé štátne orgány;

- plní úlohy podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom v rámci druhu opisu štátnozamestnaneckého miesta;

- podieľa sa na príprave správy o stave ochrany osobných údajov;

- podieľa sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu.   

Druh štátnej služby: stála štátna služba  

Odbor štátnej služby: 1.09 - Právne služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:

- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť,

- splnenie kvalifikačných predpokladov

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:

- Zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby;

- vyžaduje sa prax v riadiacej funkcii v oblasti práva aspoň 5 rokov;

- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia "Vyhradené" po nástupe,

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo,

- pokročilá znalosť anglického jazyka – úroveň B2 – aj v právnej terminológii výhodou,

- znalosť zákona 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky,

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

- znalosť ďalších noriem výhodou: Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108);

- znalosť smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV,

- výborné komunikačné schopnosti a vystupovanie – aj v anglickom jazyku,

- vysoká odolnosť voči stresu, schopnosť pracovať pod tlakom,

- analytické myslenie, koncepčné a strategické myslenie,

- rozhodovacie schopnosti,

- riadiace schopnosti,

- spoľahlivosť a svedomitosť,

- zodpovedný prístup k riešeniu úloh,

- lojálnosť a flexibilita,

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, iné aplikácie, internet – email, www);

- vodičský preukaz skupiny „B“ – aktívny vodič.

 

 

Zoznam požadovaných dokladov a listín :

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  2. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí príslušného vzdelania alebo kópiu týchto dokladov; občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú nostrifikáciu,
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  5. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis,
  6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, prípadne potvrdenie príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  8. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  9. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 17. januára 2023.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 1. február 2023.

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 1/2023

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková                Telefón: 02/323 132 30

Slovenčina
Súbor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, veľkosť súboru: 23.94 KBPlná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky