vonkajšie výberové konanie - 2/2023

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie - 2/2023

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave:

Názov a sídlo služobného úradu:    Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky                                                     Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Organizačný útvar: odbor právnych služieb

Stručný opis činnosti:

- Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou;

- právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni;

- tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou;

- plní úlohy na úseku legislatívnom a aplikácie právnych predpisov pri činnosti úradu;

- zabezpečuje agendu sprístupňovania a zverejňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), vrátane prípravy návrhov rozhodnutí;

- zabezpečuje legislatívny proces pri podávaní návrhov právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z hľadiska vecného a legislatívneho, ich súlad s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Európskej únie;

- pripravuje stanoviská súvisiace s aproximáciou práva Slovenskej republiky z oblasti ochrany osobných údajov s právom Európskej únie;

- sleduje aktuálnosť a účinnosť všeobecne záväzných právnych predpisov;

- zabezpečuje stanoviská k návrhom právnych predpisov orgánov štátnej správy a k poslaneckým návrhom, zabezpečuje účasť na prerokovaní týchto návrhov v rámci legislatívneho procesu podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky;

- zabezpečuje prípravu podnetov na zmenu alebo zrušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu prevádzkovateľa;

- vypracúva zásadné materiály, vzorové dokumenty a opatrenia s celoštátnym dosahom v oblasti ochrany osobných údajov, koordinuje ich a zabezpečuje ich aktualizáciu;

- sleduje proces o rokovaniach a programe Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov a výborov, najmä sleduje oznamy o zverejnení materiálov na portáli právnych predpisov, pripomienkuje každý zverejnený materiál na portáli právnych predpisov na pripomienkové konanie, sleduje webové sídlo vlády Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, sleduje a eviduje úlohy uložené uznesením vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k ochrane osobných údajov a úradu;

- zabezpečuje prípravu záväzných stanovísk a vydávanie vyjadrení, stanovísk a metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov;

- poskytuje konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov;

- zabezpečuje prípravu odporúčaní prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov;

- na základe poverenia zastupuje úrad v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi verejnej správy;

- zabezpečuje podklady k rozhodovaniu v druhostupňových konaniach podľa zákona v spolupráci s osobitnou rozkladovou komisiou;

- posudzuje návrhy interných riadiacich aktov úradu, ich zmeny a doplnenia z legislatívneho hľadiska;

- vypracúva a posudzuje návrhy zmlúv, dohôd, dodatkov, doplnkov alebo zmien zmlúv alebo dohôd uzatváraných úradom a vedie ich evidenciu;

- zabezpečuje vymáhanie pohľadávok štátu;

- podieľa sa na príprave správy o stave ochrany osobných údajov;

- podieľa sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu;

- vypracúva preklady stanovísk, vyjadrení a iných dokumentov a materiálov do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka;

- plní úlohy podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom.   

Druh štátnej služby: stála štátna služba  

Odbor štátnej služby: 1.09 - Právne služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:

- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť,

- splnenie kvalifikačných predpokladov

 

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:

- Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia "Vyhradené" po nástupe,

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo,

- aktívna znalosť anglického jazyka – úroveň Advanced (C1) – aj v právnej terminológii výhodou,

- pozícia vhodná aj pre absolventa,

- znalosť zákona 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky,

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

- znalosť ďalších noriem výhodou: Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108);

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV,

- francúzština ako ďalší jazyk výhodou,

- zodpovedný prístup k riešeniu úloh,

- analytické myslenie,

- schopnosť pracovať samostatne,

- výborné komunikačné schopnosti a vystupovanie – aj v anglickom jazyku,

- spoľahlivosť, dôslednosť a precíznosť pri vedení agendy,

- lojálnosť a flexibilita,

- schopnosť pracovať pre team,

- vysoká odolnosť voči stresu,

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, iné aplikácie, internet – email, www).

 

Zoznam požadovaných dokladov a listín :

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  2. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí príslušného vzdelania alebo kópiu týchto dokladov; občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú nostrifikáciu,
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  5. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis,
  6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, prípadne potvrdenie príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  8. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  9. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 25. januára 2023.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 8. február 2023.

 

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 2/2023

 

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková                Telefón: 02/323 132 30

Slovenčina
Súbor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, veľkosť súboru: 23.83 KBPlná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky