vonkajšie výberové konanie - 4/2023

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie - 4/2023

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave:

Názov a sídlo služobného úradu:    Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky                                                     Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Organizačný útvar: odbor právnych služieb

Stručný opis činnosti:

- Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie vykonávania vnútorného auditu alebo vedenie vykonávania vládneho auditu alebo metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti, vnútorného auditu alebo vládneho auditu s celospoločenským dosahom  na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

- Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

- Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

 

- Plní úlohy na úseku legislatívnom a aplikácie právnych predpisov pri činnosti úradu;

- vypracúva a predkladá podklady a odborné stanoviská na rokovania poradných orgánov úradu a útvarom pri zmene aktov primárnej legislatívy Európskej únie a vypracúva a predkladá podklady a odporúčania pri príprave aktov sekundárnej legislatívy Európskej únie;

- zabezpečuje legislatívny proces pri podávaní návrhov právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z hľadiska vecného a legislatívneho, ich súlad s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Európskej únie;

- sleduje aktuálnosť a účinnosť všeobecne záväzných právnych predpisov;

- zabezpečuje stanoviská k návrhom právnych predpisov orgánov štátnej správy a k poslaneckým návrhom, zabezpečuje účasť na prerokovaní týchto návrhov v rámci legislatívneho procesu podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky;

- poskytuje podporu odboru právnych služieb pri zabezpečovaní prípravy záväzných stanovísk a vydávaní vyjadrení, stanovísk a metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov a stanovísk;

- zastupuje Slovenskú republiku v oblasti ochrany osobných údajov na medzinárodných fórach, pracovných skupinách a dozorných orgánoch (napr. EÚ a RE);

- plní úlohy súvisiace s prípravou a plnením úloh úradu vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vrátane spolupráce s medzinárodnými inštitúciami a nečlenskými štátmi Európskej únie;

- zabezpečuje prípravu podnetov na zmenu alebo zrušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu prevádzkovateľa;

- vypracúva zásadné materiály, vzorové dokumenty a opatrenia s celoštátnym dosahom v oblasti ochrany osobných údajov, koordinuje ich a zabezpečuje ich aktualizáciu;

- sleduje proces o rokovaniach a programe Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov a výborov, najmä sleduje oznamy o zverejnení materiálov na portáli právnych predpisov, pripomienkuje každý zverejnený materiál na portáli právnych predpisov na pripomienkové konanie, sleduje webové sídlo vlády Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, sleduje a eviduje úlohy uložené uznesením vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k ochrane osobných údajov a úradu;

- zabezpečuje prípravu záväzných stanovísk a vydávanie vyjadrení, stanovísk a metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov;

- poskytuje konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov;

- zabezpečuje prípravu odporúčaní prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov;

- na základe poverenia zastupuje úrad v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi verejnej správy;

- zabezpečuje podklady k rozhodovaniu v druhostupňových konaniach podľa zákona v spolupráci s osobitnou rozkladovou komisiou;

- posudzuje návrhy interných riadiacich aktov úradu, ich zmeny a doplnenia z legislatívneho hľadiska;

- vypracúva a posudzuje návrhy zmlúv, dohôd, dodatkov, doplnkov alebo zmien zmlúv alebo dohôd uzatváraných úradom a vedie ich evidenciu;

- zabezpečuje vymáhanie pohľadávok štátu;

- vypracúva preklady stanovísk, vyjadrení a iných dokumentov a materiálov do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka;

- podieľa sa na príprave správy o stave ochrany osobných údajov;

- podieľa sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu;

- podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a interných riadiacich aktov úradu;

- plní úlohy podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom v rámci druhu opisu štátnozamestnaneckého miesta.

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Odbor štátnej služby: 1.09 - Právne služby

Počet obsadzovaných miest: 2

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:

- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť,

- splnenie kvalifikačných predpokladov

 

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:

- Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia "Vyhradené" po nástupe,

- pozícia vhodná aj pre absolventa,

- znalosť zákona 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky,

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

- znalosť ďalších noriem výhodou: Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108);

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV,

- zodpovedný prístup k riešeniu úloh,

- analytické myslenie,

- schopnosť pracovať samostatne,

- výborné komunikačné schopnosti a vystupovanie,

- spoľahlivosť, dôslednosť a precíznosť pri vedení agendy,

- lojálnosť a flexibilita,

- schopnosť pracovať pre team,

- vysoká odolnosť voči stresu,

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, iné aplikácie, internet – email, www).

 

Zoznam požadovaných dokladov a listín :

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  2. vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí príslušného vzdelania alebo kópiu týchto dokladov; občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú nostrifikáciu,
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  5. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis,
  6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, prípadne potvrdenie príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  8. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  9. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 14. marca 2023.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: marec 2023.

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 4/2023

 

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková                Telefón: 02/323 132 30

Slovenčina
Súbor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, veľkosť súboru: 23.88 KBPlná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky