vonkajšie výberové konanie - 7/2023

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

širšie vnútorné výberové konanie - 7/2023

podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave:

 

Názov a sídlo služobného úradu:    Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky                                                     Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov 

 

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Organizačný útvar: odbor kontroly

 

Stručný opis činnosti:

- Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie vykonávania vnútorného auditu alebo vedenie vykonávania vládneho auditu alebo metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti, vnútorného auditu alebo vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

 

- Plnenie úloh v oblasti dozoru podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“), všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich so Schengenským acquis, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a interných riadiacich aktov;

- priebežná identifikácia spracovateľských činností s možnými závažnými dopadmi na práva, právom chránené záujmy a slobody dotknutých osôb, priebežná identifikácia inovatívnych postupov a technológií spracúvania osobných údajov. Kreácia podnetov na kontrolu založených na priebežne zisťovaných podozreniach z porušovania povinností ustanovených nariadením a zákonom;

- analýza podnetov na vykonanie kontroly rezultujúcich z plánu kontrol, z podozrenia z porušenia povinností ustanovených nariadením alebo zákonom, zo žiadosti odboru správnych konaní uplatnenej v rámci konania o ochrane osobných údajov alebo zo žiadosti dozorného orgánu iného členského štátu o spoluprácu;

- príprava a výkon kontroly spracúvania osobných údajov, kontroly dodržiavania kódexu správania schváleného úradom, kontroly súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom a kontroly dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie, a to v pozícii vedúceho kontrolného orgánu alebo člena kontrolného orgánu;

- príprava podkladov na zostavenie ročného plánu kontrol úradu a podkladov na vyhodnotenie jeho plnenia;

- príprava podkladov na zostavenie výročnej správy o stave ochrany osobných údajov v časti zameranej na oblasť kontroly;

- vypracúvanie a príprava podkladov pre vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií;

- vypracúvanie a príprava podkladov pre metodické usmernenia prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov. Participácia na zvyšovaní povedomia verejnosti v oblasti rizík a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov;

- participácia na tvorbe štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov;

-  participácia na normotvornej činnosti úradu;

- spolupráca s dozornými orgánmi iných členských štátov;

- plnenie ďalších úloh podľa interných riadiacich aktov a podľa pokynov nadriadených, ktoré súvisia s plnením úloh odboru kontroly, prípadne s plnením úloh úradu- plnenie úloh podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom v rámci druhu opisu štátnozamestnaneckého miesta.

 

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície, audit

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:

- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť,

- splnenie kvalifikačných predpokladov

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:

- Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia "Vyhradené" po nástupe,

- prax v oblasti výkonu kontroly/dozoru a/alebo analytických činností a/alebo informačných technológií a/alebo práva,

- znalosť anglického jazyka vítaná,

- analytické zručnosti, práca s informáciami, efektívne riešenie úloh,

- samostatné riešenie úloh v požadovanej oblasti,

- spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme,

- zodpovedný prístup k práci,

- komunikatívnosť, dobrý písomný a verbálny prejav, flexibilita,

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky,

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Zákonov,

- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 z 27. apríla 2016, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,

- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, iné aplikácie, internet – email, www),

- vodičský preukaz skupiny „B“ – aktívny vodič podmienkou,

- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, analytické, koncepčné a strategické myslenie.  

 

Iné:

Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov a listín :

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná),
 2. profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 3. motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 5. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 6. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 8. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané), 
 9. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 10. čestné vyhlásenie o trvaní štátnozamestnaneckého pomeru uchádzača ku dňu prihlásenia do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

 

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 17. mája 2023.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: jún 2023.

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 7/2023

 

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková                Telefón: 02/323 132 30

Slovenčina
Súbor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, veľkosť súboru: 159.45 KBPlná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky