Vyjadrenie úradu k plánovanému plošnému testovaniu obyvateľstva na Covid 19

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Zamýšľané plošné testovanie bude vykonávané nielen zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí, ako jediní z prezentovaných členov testovacích tímov, majú na spracúvanie aj zdravotných údajov testovaných osôb dostatočný právny základ v zmysle viacerých osobitných zákonov, najmä však zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo zákona o ochrane verejného zdravia, či iných. Vzhľadom na mnohé scenáre vykonávania plošného testovania úrad upozorňuje a informuje, že organizátor tohto testovania, ktorý bude v postavení prevádzkovateľa (toho času nie je zrejmé, kto ním bude) bude si povinný plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, prípadne zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Predovšetkým dávame do pozornosti povinnosť plniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle čl. 13 nariadenia pred zberom údajov (plnenie informačnej povinnosti je možné, aby prevádzkovateľ vykonal napríklad formou jej zverejnenia na príslušných webových sídlach zainteresovaných inštitúcií alebo tiež formou priameho odovzdania informácie vo forme písomnosti, alebo inak tak, aby osoba disponovala informáciami pred tým, ako bude osobné údaje poskytovať prevádzkovateľovi prípadne jeho povereným osobám) následne zaistiť absolútnu najvyššiu mieru bezpečnosti zozbieraným údajom, a to aj s ohľadom na ich citlivú povahu (zdravotné údaje fyzickej osoby sú v zmysle čl. 9 ods. 1 osobitnou kategóriou osobných údajov – citlivými osobnými údajmi).

 

Tiež je nevyhnutné, aby všetky osoby zainteresované do plošného testovania mali presné a konkrétne pokyny o tom, ako majú osobné údaje zbierať, ako s nimi nakladať, ich uchovávať a spracúvať po celú dobu tak, aby zaistili ich bezpečnosť a predišli ich strate alebo prípadnému zneužitiu a tomu, aby sa dostali do dispozície neoprávnenej osoby alebo osôb.

 

Je samozrejme potrebné, aby na spracúvanie požadovaných údajov bol ustanovený adekvátny právny základ (adekvátnym právnym základom je stanovenie  právneho základu pre spracúvanie osobných údajov jednak v zmysle čl. 6 ods. 1 nariadenia a za splnenia niektorej z podmienok podľa čl. 9 ods. 2 nariadenia, toto stanovenie je povinný vykonať prevádzkovateľ plošného testovania), ktorý bude s ohľadom na citlivosť údajov relevantný a právne nespochybniteľný. Je tiež potrebné, aby mali dotknuté osoby informáciu na koho sa v prípade uplatňovania si svojich práv v zmysle všeobecného nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. môžu obrátiť.

 

Plošné testovanie považuje úrad za logisticky náročné, ale jeho náročnosť vníma najmä z pohľadu spracúvania osobných údajov, správneho ustanovenia právneho základu pre spracúvanie osobných údajov a zaistenia všetkých povinností s ohľadom na bezpečnosť daných údajov, ktorá pri spracúvaní citlivých osobných údajov v takom množstve musí byť zaručená, aby nedošlo k spracúvaniu, ktoré bude javiť známky nezákonnosti alebo iného nesúladu so základnými zásadami nariadenia podľa čl. 5.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky