Zástupca prevádzkovateľa a subdodávateľ

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zástupca prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt mimo územia členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru je povinný pred začatím spracúvania osobných údajov na území Slovenskej republiky vymenovať svojho zástupcu so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Zástupca prevádzkovateľa je povinný disponovať originálom dokladu svojho vymenovania za zástupcu prevádzkovateľa a ten preukázať úradu kedykoľvek na jeho požiadanie. Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky prevádzkovateľa na origináli dokladu musí byť úradne osvedčená.

Ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na zástupcu prevádzkovateľa.


Subdodávateľ
Subdodávateľ vykonáva spracovateľské operácie s osobnými údajmi na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, v ktorej prevádzkovateľ vyjadrí svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby – subdodávateľa.

Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa; sprostredkovateľ zodpovedá za výber subdodávateľa.

Ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na sprostredkovateľa sa vzťahujú aj na subdodávateľa. Na subdodávateľa sa nahliada ako na sprostredkovateľa.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky