Záväzné vnútropodnikové pravidlá

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Veľmi dôležitým právnym inštitútom sú, tzv. záväzné vnútropodnikové pravidlá (binding corporate rules - ďalej len „BCR"). Význam BCR stále narastá, keďže pre veľké nadnárodné spoločnosti predstavujú atraktívnu možnosť pre realizáciu cezhraničných prenosov osobných údajov, ktorá im odbúra mnoho administratívnej záťaže spojenej s nákladmi.

 

BCR je možné aplikovať len v rámci jednej spoločnosti, resp. jej organizačných zložiek. Spoločnosť, ktorá sa rozhodne zaviesť BCR sa v nich musí zaviazať, že stanovené pravidlá ochrany osobných údajov budú prijaté v celej spoločnosti (všetkými organizačnými zložkami) a zároveň, že bude zaistené ich dodržiavanie prostredníctvom zavedených dozorných mechanizmov. Zavedenie BCR do praxe by malo vytvoriť komplexnú ochranu súkromia v rámci nadnárodnej spoločnosti, a to aj v súvislosti s cezhraničnou výmenou resp. prenosom osobných údajov v rámci spoločnosti. Je potrebné dodať, že vytvorenie a konečné schválenie BCR je pomerne zložitý a časovo náročný proces.

 

Postup schvaľovania BCR dozornými orgánmi je upravený v stanovisku Pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 smernice 95/46/ES, ku ktorému neskôr vydala aj odporúčanie.

 

Podrobnosti o BCR a procese ich schvaľovania nájdete v metodickom usmernení úradu 2/2014 Záväzné vnútropodnikové pravidlá a postup pri ich schvaľovaní.

 

Žiadosť o schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel prevádzkovateľov.

Žiadosť o schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel sprostredkovateľov.