Záväzné vnútropodnikové pravidlá a postup pri ich schvaľovaní