Zdroje informácií k spracúvaniu osobných údajov v čase humanitárnej krízy

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V súvislosti s príchodom utečencov na územie SR dávame do pozornosti študijnú literatúru uplatňovania pravidiel ochrany osobných údajov v kontexte krízového manažmentu alebo humanitárnych kríz (dostupné iba v anglickom jazyku): Handbook on data protection in humanitarian action – autormi sú Medzinárodný výbor Červeného kríža, Brussels Privacy Hub v spolupráci s niektorými úradmi na ochranu osobných údajov a Európskym dozorným úradníkom. Dostupná online: https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook

 

Cieľom príručky je zvýšiť povedomie a pomôcť humanitárnym organizáciám pri zabezpečovaní toho, aby dodržiavali normy ochrany osobných údajov pri vykonávaní humanitárnych činností, a to poskytovaním konkrétnych usmernení o výklade zásad ochrany údajov v kontexte humanitárnej činnosti. Nenahrádza však ani neposkytuje poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov. Táto príručka poskytuje odporúčané minimálne štandardy pre spracúvanie osobných údajov. Humanitárne organizácie môžu stanoviť prísnejšie požiadavky na ochranu údajov, ak to budú považovať za vhodné, alebo ak budú podliehať prísnejším právnym predpisom na domácej alebo regionálnej úrovni.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky