Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Vznik vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva písomnou zmluvou uzatvorenou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Na účely uzatvorenia zmluvy a poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Tým však nie je dotknutá informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spôsobilosť sprostredkovateľa
Pri výbere sprostredkovateľa je prevádzkovateľ povinný dbať na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

 


Zmluva a jej obsahové náležitosti
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú oprávnení uzatvoriť samostatný typ zmluvy s nižšie uvedenými obsahovými náležitosťami alebo tieto obsiahnuť do inej zmluvy. Obsahovými náležitosťami zmluvy sú:

 • údaje o zmluvných stranách,
 • deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • názov informačného systému,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať; zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov,
 • okruh dotknutých osôb,
 • podmienky spracúvania osobných údajov vrátane zoznamu povolených operácií s osobnými údajmi,
 • vyhlásenie prevádzkovateľa, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami,
 • súhlas prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa),
 • dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
 • dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zmluvných strán.

Kedy sa uzatvára zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom?
Písomnú zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný uzavrieť, resp. jej náležitosti obsiahnuť do inej zmluvy pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky