Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

24.06.2021 - 11:06

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovenčina
 

5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov

25.05.2023 - 09:05

Dnes (25. mája 2023) si pripomíname 5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR. Za 5 rokov svojej účinnosti sa dostalo do povedomia širokej verejnosti. Stále narastajúci trend záujmu laickej verejnosti a odborníkov, či už v konaní alebo mimo neho, je toho dôkazom. Ako v každej inej oblasti práva, pravidlá upravujúce určitú činnosť musia byť dostatočne pružné na to, aby pokryli všetky možnosti, ktoré môžu nastať.

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF

23.05.2023 - 21:47

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-487/21 Österreichische Datenschutzbehörde a CRIF, ktoré sa týka výkladu článku 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý upravuje právo na prístup k osobným údajom nasledovne: „Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. [...] Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.“.

 

Slovenčina

Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva

18.05.2023 - 11:45

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva (Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement).

 

Slovenčina

Digitálna stopa – Čo všetko o nás a našich deťoch internet vie

18.05.2023 - 10:35

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie Digitálna stopa – Čo všetko o nás a našich deťoch internet vie“, ktoré sa bude konať 25.5.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole NKS informuje aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1fxyikDLs

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88696657625

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post

16.05.2023 - 14:50

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-300/21 Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles), v ktorom sa venoval výkladu práva na náhradu škody podľa článku 82 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Bundesrepublik Deutschland

12.05.2023 - 12:07

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-60/22 Bundesrepublik Deutschland, ktoré sa týka otázky, ktoré ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov majú vplyv na (ne)zákonnosť spracúvania.  

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Sprievodca ochranou údajov pre malé podniky

28.04.2023 - 12:43

EDPB spustil Data Protection Guide for small business (sprievodca ochranou údajov), aby pomohol vlastníkom malých podnikov na ich ceste k zosúladeniu s ochranou údajov. Cieľom príručky je zvýšiť povedomie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov a poskytnúť praktické informácie malým a stredným podnikom o dodržiavaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v dostupnom a ľahko zrozumiteľnom formáte.

 

Príručka je v súčasnosti dostupná v angličtine a časom bude sprístupnená aj v iných jazykoch EÚ.

 

Slovenčina

Usmernenia k právam dotknutých osôb - právo na prístup

18.04.2023 - 09:20

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k právam dotknutých osôb – právo na prístup (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access).

 

 

Slovenčina

Aktualizácia Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

18.04.2023 - 09:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ang. Guidelines 8/2022 for identifying a controller  or  processor’s  lead  supervisory  authority)

 

 

Slovenčina

Aktualizácia Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

06.04.2023 - 12:09

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu bodu 73 a na to nadväzujúceho textu v prílohe VII Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov. (Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR).

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky