Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovenčina
 

Dištančné poradenstvo ako efektívny nástroj nízkoprahovej pomoci pre všetky deti

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie Dištančné poradenstvo ako efektívny nástroj nízkoprahovej pomoci pre všetky deti“, ktoré sa bude konať 29.6.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/Zx1MtWuP

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88005612006

 

Slovenčina

Ratifikácia a uloženie ratifikačných listín protokolu CETS 223

Slovenská republika ratifikovala Protokol (CETS 223), ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS 108). Ratifikačná listina bola 15. júna 2023 uložená veľvyslankyňou Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu u zástupcu generálnej tajomníčky Rady Európy.

 

Slovenská republika je 25. štátom, ktorý ratifikoval protokol CETS 223.

 

Viac informácií nájdete na webovom sídle Rady Európy:

Slovenčina

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov

Vyhlásenie výsledkov Zodpovedná osoba roka 2022 sa uskutočnilo 5. júna 2023 na  EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023, ktorú organizoval hlavný partner tohtoročnej súťaže – spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Komisia/Poľsko

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. júna 2023 rozhodnutie o veci C-204/21 Komisia/Poľsko (Nezávislosť a súkromný život sudcov), v ktorom sa venoval reforme poľského súdnictva z decembra 2019, okrem iného, aj v kontexte ochrany osobných údajov. 

 

Rozhodnutie je dostupné vo francúzskom, maďarskom, poľskom a švédskom jazyku na: 

Slovenčina

Usmernenia o výpočte pokút podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o výpočte pokút podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR).

 

Slovenčina

Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov [Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR].

 

Slovenčina

5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Dnes (25. mája 2023) si pripomíname 5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR. Za 5 rokov svojej účinnosti sa dostalo do povedomia širokej verejnosti. Stále narastajúci trend záujmu laickej verejnosti a odborníkov, či už v konaní alebo mimo neho, je toho dôkazom. Ako v každej inej oblasti práva, pravidlá upravujúce určitú činnosť musia byť dostatočne pružné na to, aby pokryli všetky možnosti, ktoré môžu nastať.

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-487/21 Österreichische Datenschutzbehörde a CRIF, ktoré sa týka výkladu článku 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý upravuje právo na prístup k osobným údajom nasledovne: „Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. [...] Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.“.

 

Slovenčina

Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva (Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement).

 

Slovenčina

Digitálna stopa – Čo všetko o nás a našich deťoch internet vie

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie Digitálna stopa – Čo všetko o nás a našich deťoch internet vie“, ktoré sa bude konať 25.5.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole NKS informuje aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1fxyikDLs

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/88696657625

 

Slovenčina

Stránky