Cezhraničné spracúvanie a prenos

Nariadenie (zákon č. 18/2018 Z.z.) rozlišuje medzi cezhraničným spracúvaním osobných údajov a medzi prenosom osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

 

Na cezhraničné spracúvanie alebo na prenos musí prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splniť jednu z podmienok uvedených v čl. 6 ods. 1 nariadenia (§ 13 zákona č. 18/2018 Z.z.), prípadne, ak pôjde o cezhraničné spracúvanie alebo prenos aj osobitnej kategórie osobných údajov, tak musí kumulatívne s čl. 6 ods. 1 nariadenia (§ 13 č. zákona 18/2018 Z.z.) splniť niektorú z podmienok uvedených v čl. 9 ods. 2 nariadenia (§ 16 ods. 2 č. zákona 18/2018 Z.z.).

 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, má zaručené právo na cezhraničné spracúvanie a prenos, avšak to neznamená, že na základe tohto práva môže ľubovoľne cezhranične spracúvať alebo prenášať osobné údaje inému subjektu v rámci EÚ/EHP, ako aj mimo EÚ/EHP. Vyžaduje sa rešpektovanie zásad spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 nariadenia (2. časť, 1. hlava zákona č. 18/2018 Z.z.), ako aj plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia (zákona č. 18/2018 Z.z.). Ide hlavne o zásadu zákonnosti, ktorá musí byť splnená vždy a nezáleží na tom, či ide cezhraničné spracúvanie alebo prenos.

 

...

 

...

 

...

 

...

Slovenčina

Cezhraničné spracúvanie

10.04.2014 - 16:25

Podľa čl. 1 ods. 3 nariadenia (§ 4 zákona č. 18/2018  Z.z.) voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.


Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie nebol obmedzený ani zakázaný z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Podľa čl. 4 ods. 23 nariadenia „cezhraničné spracúvanie“ je buď:

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky