Cezhraničný prenos

Problematika ochrany osobných údajov v rámci spracovateľských operácii zahŕňa aj prenos osobných údajov do zahraničia. Subjekty spracúvajúce osobné údaje (prevádzkovatelia, sprostredkovatelia) v súvislosti s  rôznymi činnosťami prenášajú na rôzne účely osobné údaje dotknutých osôb do zahraničia. V takýchto prípadoch sa tieto subjekty zvyknú označovať aj pojmami vývozca a dovozca. Vývozca prenáša osobné údaje spracúvané v Slovenskej republiky dovozcovi mimo územia Slovenskej republiky. Určujúcimi kritériami pre určenie rozhodného slovenského práva (t.j. aplikáciu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sú:

  • miesto sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu vývozcu údajov je Slovenská republika,
  • prednostné uplatňovanie právneho poriadku Slovenskej republiky v tretej krajine na základe medzinárodného práva verejného,
  • umiestnenie prostriedkov spracúvania osobných údajov je v Slovenskej republike.
  • tzv. „dovoz“ osobných údajov z tretej krajiny na územie Slovenskej republiky, (aplikácia zákona nastáva v prípade, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania alebo s trvalým pobytom v tretej krajine prenáša osobné údaje na územie Slovenskej republiky).


Pri cezhraničnom prenose osobných údajov rozoznávame prenos:

  • do členskej krajiny Európskej únie (ďalej len „EÚ") alebo do krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP");
  • do krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo
  • do krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Slovenčina