Dokumenty k nariadeniu GDPR

Slovenčina

Najčastejšie kladené otázky a odpovede

Použité skratky

GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

NZ – návrh nového zákona o ochrane osobných údajov

úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky