Dotknuté osoby

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zasahovaním do súkromného a rodinného života."

Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 2

 

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným
zneužívaním údajov o svojej osobe"

Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 3Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. V žiadnom prípade ňou však nemôže byť právnická osoba, ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

 

Ochrana súkromia a osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, predstavuje citlivú oblasť v rámci základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. Osobné údaje sú vstupnou bránou do súkromia každého. Ich prípadné zneužitie môže mať negatívne následky pre celý život. Je čas prudkého rozmachu informačných technológií, ktoré prinášajú v posledných rokoch okrem úžitku aj znásobené riziká. Obozretným správaním však môžeme predísť rôznym neželaným dôsledkom, ako sú napríklad konanie inej osoby v našom mene, ktorá sa môže zmocniť nášho finančného konta, môže vystaviť faktúry, nakupovať a využívať platené služby na náš účet a uskutočňovať celý rad ďalších podvodov. Obhajovanie vlastnej bezúhonnosti v týchto záležitostiach potom môže byť pre ťažké a časovo náročné, navyše bez záruky, že spôsobené ujmy budú plnohodnotne nahradené.

 

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje boli zneužité, prosím obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania alebo na najbližšie oddelenie Policajného zboru.

 

Slovenčina

Práva dotknutých osôb

20.08.2020 - 10:07

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV

 

Slovenčina

Právo na prístup k údajov v colnom informačnom systéme

18.10.2017 - 10:25

Nižšie priložený dokument "Guide of Access to CIS" obsahuje kontaktné údaje na relevantné orgány v rámci Európskej únie, kde si môžete ako dotknuté osoby uplatniť svoje práva v rámci Colného informačného systému.

 

Archívna informácia - Dotknuté osoby

18.04.2014 - 10:40

Archívna informácia

 

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zasahovaním do súkromného a rodinného života."

Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 2

 

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným
zneužívaním údajov o svojej osobe"

Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 3

 

 

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky