Kontrola spracúvania osobných údajov

 

Kontrolu spracúvania osobných údajov, kontrolu dodržiavania kódexu správania schváleného úradom podľa § 85, kontrolu súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom podľa § 86 a kontrolu dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie podľa § 87 a § 88 (ďalej len „kontrola“) vykonáva úrad prostredníctvom kontrolného orgánu zloženého zo zamestnancov úradu (ďalej len „kontrolný orgán“). 

 

Každý člen kontrolného orgánu vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia vedúceho zamestnanca; ak je vedúci zamestnanec členom kontrolného orgánu, členovia kontrolného orgánu vykonávajú kontrolu na základe písomného poverenia predsedu úradu. 

 

Kontrolný orgán vykoná kontrolu na základe plánu kontrol alebo na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov.

 

Slovenčina

Plán kontrol na rok 2018

04.02.2019 - 14:39

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov nezverejňuje.

 

1. Konzulárne pracoviská na vybraných zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky

Služobný preukaz

08.11.2018 - 13:49

Plán kontrol na rok 2019

22.01.2018 - 14:25

Plán kontrol na rok 2019 (konsolidované znenie)

 

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov oznamuje úrad podľa § 92 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne kontrolovanej osobe.

 

I. SCHENGENSKÉ ACQUIS

 

Plán kontrol na rok 2017

01.02.2017 - 13:20

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov nezverejňuje.

 

1. Konzulárne pracoviská na vybraných zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky

Plán kontrol na rok 2016

15.01.2016 - 18:46

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § 55 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov nezverejňuje.

 

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky