O nás

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania.

 

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Sídlom úradu je Bratislava. Úrad je rozpočtovou organizáciou.

 

Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.

 

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov. Funkciu podpredsedníčky úradu zastáva Anna Vitteková, ktorá bola s účinnosťou od 2. januára 2016 do funkcie vymenovaná vládou Slovenskej republiky uznesením č. 658/2018 zo dňa 2. decembra 2015

Slovenčina

Činnosti úradu

26.11.2018 - 11:29

Činnosti úradu

Úrad

História

18.04.2014 - 01:17

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") bol zriadený 1. septembra 2002 na základe zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úrad svojou povahou je dozorným orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov medzinárodného práva v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Svojou činnosťou sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky