O nás

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania.

 

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Sídlom úradu je Bratislava. Úrad je rozpočtovou organizáciou.

 

Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.

 

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov. Funkciu podpredsedníčky úradu zastáva Anna Vitteková, ktorá bola s účinnosťou od 2. januára 2016 do funkcie vymenovaná vládou Slovenskej republiky uznesením č. 658/2018 zo dňa 2. decembra 2015

Slovenčina

Činnosti úradu

Činnosti úradu

Úrad

História

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") bol zriadený 1. septembra 2002 na základe zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úrad svojou povahou je dozorným orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov medzinárodného práva v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Svojou činnosťou sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.